פניות למשרד על פי חוק חופש המידע

מידע וכלים

חופש המידע

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל על אגפיו השונים פועל על-פי חוק חופש המידע תשנ”ח 1998.
 
חוק חופש המידע מעגן את הזכות לקבלת מידע מרשות ציבורים בהתאם להוראותיו ולהוראות תקנות חופש המידע. על-פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות), התשנ”ט-1999, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה על סך 20 ש”ח והתחייבות המבקש/ת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה והפקת המידע המבוקש. עם זאת, טרם תשלום האגרה, מומלץ לשלוח את טופס הבקשה למידע ורק לאחר קבלת תשובה, לשלם את האגרה הנדרשת. מידע שאדם מבקש אודות עצמו וזכויותיו פטור מאגרת הבקשה, כמו גם בקשה לצורך מחקר אקדמי.
 
ניתן לשלם את האגרה באמצעות תשלום בבנק הדואר: 
יש לבקש ספח תשלום לפי פרטי החשבון:
חשבון בבנק הדואר, סמל בנק 09 
סניף ראשי 001 
חשבון מספר 024394-1 
על שם משרד המדע
מהות העברה: תשלום חוק חופש המידע. 
 
את הבקשה בצירוף הקבלה חתומה על תשלום אגרה ע”ס 20 ₪, יש לשלוח בדוא"ל (סריקה), בפקס, או בדואר רגיל, אל הממונה על יישום חוק חופש המידע על פי פרטי הקשר המופיעים מטה. 
 
לאחר קבלת אגרת בקשה וטופס הבקשה, נבדקת הבקשה לגופה, בהתאם להוראות חוק חופש המידע. אם מצריכה הבקשה עלות הפקה ועלות זמן עבודה (החל מהשעה הרביעית), מתחייב הפונה לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקת המידע המבוקש עד לסכום שלא יעלה על 150 ₪. אם עלות הטיפול בבקשה גבוהה יותר, תידרש הסכמת הפונה בנפרד להמשך הטיפול.
 
אגרות על פי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט -1999
אגרת בקשה לקבלת מידע (תקנה 1): 20 ₪
אגרת טיפול לשעה (תקנה 2): 30 ₪
אגרת הפקה (תקנה 3 א): 0.20 ₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.49 ₪ לדיסק מחשב שנמסר.
סכום בסיס לקבלת התחייבות (תקנה 4) 149 ₪ ₪ 
 
פרטי קשר של הממונה על יישום חוק חופש המידע:
 
ליבי עוז

מספר טלפון: 02-5411172
 
מספר פקס': 02-5825581 (עבור הממונה על יישום חוק חופש המידע)
 
כתובת דואר:
עבור ליבי עוז
דוברת וממונה על יישום חוק חופש המידע 
משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל
ת.ד. 49100, ירושלים 91490 
 
דואר אלקטרוני:
 

 טפסים ודו"חות

 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
שתף/שמורשתף/שמור